תנאי השימוש


ברוכים הבאים לאתר [www.isil.co.il/] ("האתר"), האתר מופעל על ידי חברת חברת אי.אס.אי מיכשור מדעי לישראל בע"מ ("החברה") ומאפשר רכישת מגוון מוצרים המיועדים לשימוש ביתי ופרטי. 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של החברה ולכן אנחנו קוראים לך לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. 

החברה עשויה לעדכן תנאי שימוש אלה מפעם לפעם, ולכן אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש מפעם לפעם. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת ולכן ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתנאי שימוש, עליך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר.  

לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

 

1. ביצוע רכישה

1.1. האתר מאפשר לרכוש את המוצרים המוצגים בו בתנאים המפורטים לצידם לשימוש שאינו מסחרי. ככל שהנך מבקשת לבצע רכישה פרטנית יש לפנות לאתר https://www.isi-corona.co.il/.

1.2. מובהר כי מלאי המוצרים באתר עשוי להשתנות לעתים קרובות וייתכן וחלק מהמוצרים יסומנו כ"לא זמינים" או שאזל המלאי – אף אם עדין מוצגים באתר. 

1.3. בביצוע הרכישה הנך מצהיר כי אתה בגיר, יש לך תיבת דואר פעילה וכרטיס אשראי ישראלי תקף. 

1.4. לאחר בחירת המוצרים ולצורך בביצוע הרכישה תועבר לעמוד תשלום מאובטח שם תתבקש להשאיר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר זהות, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. עליך למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ובפרט מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי, לא ניתן יהיה להשלים את הרכישה. 

1.5. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.

1.6. מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסרת במעמד ביצוע הרכישה ("אמצעי התשלום"). 

1.7. בסיום הרכישה יוצג לך מספר הזמנה ותשלח הודעה לדוא"ל שנמסר במועמד הרכישה או ההרשמה לאתר המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל. ככל שאישור הרכישה לא התקבל, הנך מוזמן לפנות לשירות לקוחות בדוא"ל: [isi@isil.co.il ] או בטלפון: [03-9232202].

1.8. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, ואף לבטל הזמנה שאושרה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

2. מחירים

2.1. כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ.

2.2. ככל שלא מצוין אחרת בעמוד ההצעה, המחירים אינם כוללים דמי משלוח. טרם ביצוע רכישה, המשתמש יופנה לעמוד ייעודי ובו יוכל לצפות במחיר המשלוח וכן לבחור את אופן המשלוח המתאים עבורו.

 

3. ביטול עסקה והחזרות

3.1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים שביצע באמצעות האתר אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

3.2. אופן ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

(א) בדוא"ל לכתובת isi@isil.co.il;

(ב) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;

3.3. מועדים ותנאי ביטול עסקה - כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

3.4. מועדים ותנאי ביטול עסקה - משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

3.4.1. בסעיף ‏3.4 זה:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

3.4.2. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

3.4.3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

3.5. הוראות ביטול עסקה שלעיל לא יחולו על מוצרים שנפתחה אריזתם. נוכח העובדה שמדובר במוצרים סטריליים, ניתן לבטל עסקה אך ורק מקום בו לא נפתחה האריזה.

3.6. תוצאות ביטול עסקה

3.6.1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם במוצרים שרכש, או עקב אי התאמה בין המוצרים שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו, לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת המוצרים במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

(א) החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

(ב) במידה והמשתמש קיבל את המוצרים שרכש, הוא יעמידם לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו המוצרים ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

3.6.2. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים שלא מהטעמים המנויים לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

(א) החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצרים שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

(ב) במידה והמשתמש קיבל את המוצרים שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

החברה מבהירה כי נוכח דרישות הסטריליות לגבי המוצרים הנמכרים באתר לא יתקבלו להחזרה מוצרים שאינם סגורים באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 

4. משלוחים

4.1. החברה תספק את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.

4.2. החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

4.3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

4.4. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏3.6.1 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה זה.

4.5. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

5. סודיות ופרטיות

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של החברה. 

 

6. אחריות

6.1. החברה לא תהא אחראית – באופן ישיר או עקיף – לכל אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה. 

6.2. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של החברה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב. 

6.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר ו/או מוקד שירות הלקוחות לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

6.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

 

7. קישורים אלקטרוניים (Links)

7.1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.

7.2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של החברה או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין החברה או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

7.3. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 

8. שימוש בלתי מורשה באתר

8.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

8.3. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 

9. זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

9.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

9.4. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

9.5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

10. שונות

10.1. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.

10.2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלה. 

10.3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי. 

10.4. ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלה על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

10.5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ולבית משפט שלום בעיר תל אביב-יפו ולו בלבד. 

10.6. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה. 

 

10.7. פרטי הקשר של החברה הם:

- שם החברה: אי.אס.אי מיכשור מדעי לישראל בע"מ ח.פ. 520030784

- כתובת למשלוח דואר: השחם 32 פתח תקווה, ת.ד 7790

- דואר אלקטרוני: isi@isil.co.il

- פקס: 03-9229750

- טלפון: 03-9232202